8 oktober 2014

Levensbeschouwelijke stromingen

Sijthoff lezing

'Drie grote lichten', een foto van Chris Beresford.

De vrijmetselarij is een initiatiegemeenschap en komt in bijna alle landen van de wereld voor, zij het dat zij niet overal even sterk aanwezig is. Zij is van essentieel initiatieke aard (kent inwijding), wat haar in staat stelt de mens te doen veranderen en te verbeteren en geeft aan ieder de mogelijkheid om tot meer kennis te komen, om te Leren leren, om te leren aanvoelen, om te leren delen met anderen, om te leren luisteren, zij het in alle discretie en met het volste respect voor ieders leertempo. Aangezien zij noch een Kerk, noch een school is, hangt de vrijmetselarij geen enkele doctrine aan en kent zij geen dogma’s. Zij wil verdraagzaamheid en wederzijds respect verdedigen.

De broederband van de vrijmetselaars is een voorafspiegeling van een nieuwe universalistische en kosmopolitische wereld, waar mensen van allerlei sociale achtergronden, van alle rassen en standen, uit alle culturen kunnen toegelaten worden. De vrijmetselarij is een universeel genootschap dat de broederlijkheid onder alle mensen, de vervolmaking van de mens en de vooruitgang of evolutie van de mensheid beoogt.

Jan ten Brink vertelt deze avond uit eigen ervaring over de Orde van Vrijmetselaren. Hij is nu 45 jaar vrijmetselaar en heeft in die tijd al veel zien veranderen. Hij vertelt: "De vrijmetselarij is aan de ene kant vrij statisch. De werkwijze is al 270 jaar inhoudelijk praktisch ongewijzigd gebleven. De tekst van de ritualen is bij het veranderde woordgebruik enigszins aangepast. Wat in deze tijd wel zeer aan het veranderen is, zijn de broeders die er lid van zijn.

De werkwijze leert ons, aan het innerlijke Zelf te werken. De ontwikkeling van bewustzijn van jonge broeders is waarneembaar. De tekst van Socrates “Ken u Zelve” is voor ons een lijfspreuk.

Vrijmetselarij is geen geloof. Wel wordt verwacht dat belangstellenden, voor een lidmaatschap, in een hogere orde geloven. Daarbij is elk geloof in een hogere orde, hoe dan ook, welkom.

Wat wel veranderd is, is de wereld om ons heen. Wat maakt nu dat dit respectabele genootschap nu nog groeit en bloeit?"

Toegang

€ 5,00

Locatie

Cultuurzaal

Aanvang

19:30

Einde

21:30

Welkom bij Sijthoff

Sijthoff doezatraat

Hiernaast de buitenkant van het Sijthoffgebouw. Het gebouw is geschikt gemaakt voor de doelstellingen van de Stichting Cultureel Ontmoetingshuis Leiden (SCOL). Het ontmoeten kan plaats vinden in het Grandcafé of tijdens een van de culturele of andere activiteiten die in de Cultuurzaal plaats vinden.

Wie elke derde week van de maand het programma van de maand erna digitaal wil ontvangen, kan dat laten weten via pr-sijthoff@sijthoff-leiden.nl.